ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΡΥΘΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗ»και το διακριτικό τίτλο«ΗΡΑ»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

 

ΑΡΘΡΟ 1

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται στο Ηράκλειο Κρήτης Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΡΥΘΜΟΣ  ΑΘΛΗΣΗ»και το διακριτικό τίτλο «ΗΡΑ»ενώ για τις σχέσεις με το εξωτερικό “IRAKLIO RHYTHMOS ATHLESIS” και “IRA” αντίστοιχα.

 

ΑΡΘΡΟ 2

 ΕΔΡΑ

Έδρα του σωματείου ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σωματείου είναι η αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων των μελών του, η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες. Η δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων και γενικώς η διάδοση του αθλητισμού και, ειδικότερα, η διάδοση και εκμάθηση του αθλήματος της γυμναστικής (ρυθμική, ενόργανη, τραμπολίνο, ακροβατική), σε αθλητές μικρής ηλικίας. Ακόμη, σκοποί του σωματείου είναι η προστασία και ο εξωραϊσμός του περιβάλλοντος, η βελτίωση των όρων διαβίωσης και η ορθολογική εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των μελών του σωματείου, για την ανάπτυξη της περιοχής ευθύνης του. Η συνεργασία με κάθε σύλλογο και φορέα που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 1. Τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου είναι : α) ίδρυση στο Δήμο Ηρακλείου γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων, β) ίδρυση λέσχης για τα μέλη και τους αθλητές του, γ) ίδρυση και λειτουργία των εξής αθλητικών τμημάτων: ρυθμικής, ενόργανης, τραμπολίνο, ακροβατικής κλπ, δ) οργάνωση αγώνων, εκδρομών, αθλητικών επιδείξεων, διαλέξεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων και ε) κάθε άλλο νόμιμο και πρόσφορο μέσο για την εκπλήρωση του σκοπού.
 2. Επιτρέπεται η ίδρυση και άλλων αγωνιστικών τμημάτων ή και η κατάργηση των ήδη λειτουργούντων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 3. Επιτρέπεται, με απόφαση της ΓΣ λαμβανομένη με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, η συγχώνευση του σωματείου με άλλο σωματείο ή η συγχώνευση τμήματος ή τμημάτων αυτού με τμήμα άλλου σωματείου ή με άλλο σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, τηρουμένων των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 24731/22-10-1999 απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ο αριθμός των μελών του σωματείου είναι απεριόριστος και κατ’ ελάχιστο όριο είκοσι (20). Το σωματείο απαρτίζεται από μέλη, άνδρες και γυναίκες. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες.

 

ΑΡΘΡΟ 6

 ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Για την εγγραφή μέλους απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του ΔΣ θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του ΔΣ. Το ΔΣ μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία, είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βουλήσεως.
 2. Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο σωματείο, στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.
 3. Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.
 4. Το σωματείο, καθώς και τα μέλη του, αθλητικά και μη, τα οποία μετέχουν στους διεξαγόμενους αγώνες, αποδέχονται και καθιστούν αρμόδια ως διαιτητικά όργανα, για την επίλυση των μεταξύ τους αγωνιστικών διαφορών, μόνο τα προβλεπόμενα από το νόμο ή τους οικείους κανονισμούς δικαιοδοτικά όργανα ή επιτροπές.

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΠΙΤΙΜΑ ΚΑΙ ΑΘΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

 1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου μέλους, με απόφαση της ΓΣ, χωρίς δικαίωμα ψήφου σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο και στον αθλητισμό γενικά.
 2. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις των τακτικών μελών, αλλά στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
 3. Αθλούμενα μέλη είναι όλοι οι ενεργοί αθλητές όλων των τμημάτων και μπορούν, υπό τους όρους και περιορισμούς των άρθρων 4 και 6, να γίνουν τακτικά μέλη.

ΑΡΘΡΟ 8

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματείου:

α) όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του.
β) όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικαστεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον ενός (1) έτους, είτε ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του Ν. 2858/2000, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. Εάν με την καταδικαστική απόφαση διατάχθηκε η αναστολή εκτελέσεως της ποινής (άρθρα 99, 100 και 100Α του Ποινικού Κώδικα) το κώλυμα παύει να ισχύει μετά την πάροδο του χρόνου της αναστολής, εκτός εάν αυτή άρθηκε ή ανακλήθηκε κατά τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του Ποινικού Κώδικα.

γ) όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.

δ) όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 2725/1999 και για όσο χρόνο διαρκεί η τιμωρία.

 

ΑΡΘΡΟ 9

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές κάθε ομαδικού αθλήματος που καλλιεργεί το σωματείο δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αυτού. Ως διαιτητές για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος που καλλιεργεί το σωματείο.
 2. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες, και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος που καλλιεργεί το σωματείο, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη του σωματείου, δεν μπορούν όμως να είναι μέλη του ΔΣ ή της Ελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ) του σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες Ενώσεις ή Ομοσπονδίες.
 3. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική Ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.
 4. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές ΕΠΕ ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του ΔΣ ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του ΔΣ ή της ελεγκτικής επιτροπής του σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες Ενώσεις ή Ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης και για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, μόνο εφόσον το σωματείο καλλιεργεί άθλημα και οι αγώνες του περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα παραπάνω κωλύματα και περιορισμοί των άρθρων 8 και 9 του παρόντος χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το ΔΣ του σωματείου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.

 

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Μέλος διαγράφεται από τα μητρώα του σωματείου, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ, όταν :

α) Καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή του ή απέχει από τις δραστηριότητες του σωματείου επί ένα τρίμηνο.

β) Η διαγωγή του κριθεί ασυμβίβαστη προς τις αρχές και το σκοπό του σωματείου, ώστε να θιγούν τα συμφέροντά του, τις διατάξεις του καταστατικού και τα αθλητικά ιδεώδη.
γ) Δημοσιεύει στον τύπο επικρίσεις αβάσιμες για τις πράξεις του ΔΣ με την απώτερη επιδίωξη της μείωσης του κύρους του σωματείου. Πριν κινηθεί η διαδικασία της διαγραφής, οφείλει το ΔΣ να καλέσει σε απολογία (γραπτή ή προφορική) το διαγραφόμενο μέλος. Για την προφορική απολογία συντάσσεται πρακτικό.

Απόφαση του ΔΣ που αναφέρεται στην γ΄ περίπτωση υπόκειται στην έγκριση της ΓΣ, η οποία, πάντως, έχει την απόλυτη δικαιοδοσία να αποφασίζει για τη διαγραφή μέλους και για οποιοδήποτε, εκτός των παραπάνω, άλλο λόγο.

δ) Μέλος διαγράφεται, επίσης, εφόσον υποβάλλει στο ΔΣ γραπτώς την παραίτησή του.

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Παραιτηθέντα και διαγραφέντα μέλη επανεγγράφονται με τους όρους και τους περιορισμούς των άρθρων 6, 8 και 9 του παρόντος.

 

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ – ΔΩΡΗΤΕΣ

 1. Με απόφαση του ΔΣ ή της ΓΣ ανακηρύσσονται ευεργέτες ή δωρητές όσοι προσφέρουν αξιόλογη οικονομική ενίσχυση προς το σωματείο, το ΔΣ του οποίου καθορίζει το ύψος αυτής (της ενίσχυσης).
 2. Τα ονόματα των δωρητών και ευεργετών γράφονται σε ιδιαίτερους πίνακες, αναρτημένους στα γραφεία του σωματείου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

 

ΑΡΘΡΟ 14

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 1. Το σωματείο συνέρχεται σε τακτική ΓΣ κάθε χρόνο, τον μήνα Ιούλιο, για λογοδοσία, απαλλαγή από κάθε ευθύνη της απερχόμενης διοίκησης και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης και νέας ελεγκτικής επιτροπής. Κατά την τακτική ΓΣ που συγκαλείται κάθε τρίτο χρόνο τον μήνα Ιούλιο διενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης του Σωματείου.
 2. Έκτακτα συγκαλείται η ΓΣ όταν 1) κριθεί αναγκαίο από το ΔΣ, 2) ζητηθεί από το 1/4 των τακτικών και ταμειακώς ενημερωμένων μελών με καθορισμένα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και 3) ζητηθεί από την Ελεγκτική Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. β του άρθρου 21 του παρόντος.
 3. Η απόφαση για τη σύγκληση της (τακτικής ) ΓΣ, στην οποία οπωσδήποτε πρέπει να αναφέρονται ο τόπος και ο χρόνος, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της πόλης μας ή του τοπικού ηλεκτρονικού τύπου, δέκα (10) ημέρες πριν από την καθορισμένη για τη ΓΣ ημέρα.
 4. Απαρτία της ΓΣ υπάρχει, εφόσον είναι παρόν το ½ των τακτικών και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η ΓΣ συγκαλείται την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και συνεδριάζει με όσα μέλη και αν παραστούν, αλλά για τα ίδια θέματα μόνο.
 5. Σε όλες τις ΓΣ προεδρεύει ο Πρόεδρος του ΔΣ, εκτός αν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ και ΕΕ, η λογοδοσία και η παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ως Πρόεδρος εκλέγεται «δι’ ανατάσεως της χειρός» μέλος, που δεν μετέχει στην απερχόμενη διοίκηση ή δεν θέτει υποψηφιότητα για το ΔΣ.
 6. Με απόλυτη πλειοψηφία αποφασίζει η ΓΣ, εκτός από τις περιπτώσεις που αλλιώς ορίζεται στο παρόν καταστατικό.
 7. Απαγορεύεται κατά τις εργασίες της ΓΣ κάθε συζήτηση για προσωπικά και πολιτικά θέματα. Οι παραβάτες αποβάλλονται από τη ΓΣ.
 8. Οι ψηφοφορίες είναι, κυρίως, φανερές και γίνονται είτε δι’ ανατάσεως της χειρός είτε με ονομαστική κλήση. Για την ανάδειξη, όμως, νέου ΔΣ και ΕΕ, την έκφραση μομφής ή εμπιστοσύνης προς την διοίκηση καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που το 1/3 των παρόντων μελών το ζητήσει, γίνεται μυστική ψηφοφορία.
 9. Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι, 48 ώρες πριν από την ημερομηνία της ΓΣ, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους (ειδικά εξουσιοδοτημένο) να υποβάλλουν σχετική γραπτή δήλωσή τους στη Γραμματεία για την υποψηφιότητά τους. Εφόσον ματαιωθεί η ΓΣ, δηλώσεις υποψηφίων γίνονται δεκτές μέχρι και 48 ώρες πριν από την επαναληπτική ΓΣ. Η διοίκηση, μετά το πέρας του χρόνου της υποβολής των υποψηφιοτήτων, τοιχοκολλά στα γραφεία του σωματείου κατάσταση των υποψηφίων.
 10. Στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του αθλητικού σωματείου έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να ψηφίζουν αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της δι’ αντιπροσώπου συμμετοχής τους, όλα τα μέλη του σωματείου, εφόσον έχει συμπληρωθεί ένα (1) πλήρες έτος από την ημερομηνία εγγραφής τους.
 11. Το ΔΣ του σωματείου, κατά τη σύγκληση της ΓΣ, καταρτίζει και δημοσιεύει πίνακα των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη ΓΣ. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του πίνακα, ενώπιον του ΔΣ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Εκπρόθεσμες αντιρρήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Το ΔΣ αποφασίζει τελεσίδικα επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα το αργότερο μέχρι την παραμονή της ημερομηνίας διεξαγωγής της ΓΣ και, σε περίπτωση θετικής απόφασης, τροποποιεί τον πίνακα ανάλογα. Ο τροποποιημένος πίνακας των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη ΓΣ δημοσιεύεται το αργότερο την παραμονή της ημερομηνίας διεξαγωγής της.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ

 1. Μετά το πέρας της λογοδοσίας της απερχόμενης διοίκησης και των ενδεχομένων αγορεύσεων των μελών, η ΓΣ αποφασίζει για την έναρξη της ψηφοφορίας, τον καθορισμό του χρόνου της περατώσεώς της και εκλέγει «δια ανατάσεως της χειρός» τριμελή εφορευτική επιτροπή, με δύο αναπληρωματικούς, για να διευθύνει την ψηφοφορία, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος δικηγόρος που ορίζεται ύστερα από αίτηση του σωματείου στον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου.
 2. Η εφορευτική επιτροπή, αφού διαρρυθμίσει τον χώρο της ψηφοφορίας, ελέγξει και ασφαλίσει την κάλπη, καλεί τους δικαιούμενους ψήφου να ψηφοφορήσουν. Ο ειδικός φάκελος, μέσα στον οποίο ο εκλογέας θα τοποθετήσει το ψηφοδέλτιο της προτιμήσεώς του, πρέπει να είναι σφραγισμένος με τη σφραγίδα του σωματείου και μονογραφημένος από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.
 3. Εάν, μετά την πάροδο της καθορισμένης για την περάτωση της ψηφοφορίας ώρας, δεν ψήφισαν παρόντα μέλη, η ψηφοφορία παρατείνεται με απόφαση της εφορευτικής επιτροπής, η οποία καταχωρείται στο σχετικό πρακτικό .
 4. Η ψηφοφορία διενεργείται με ψηφοδέλτια ιδίων διαστάσεων και χρώματος λευκού, που αναγράφουν τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων με στυλό διαρκείας, χρώματος μπλε ή μαύρου.
 5. Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να θέσει ως επτά (7) σταυρούς προτίμησης, προκειμένου για τους υποψηφίους του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και ως τρεις (3) προκειμένου για τους υποψηφίους της Ελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ). Θεωρείται άκυρο το ψηφοδέλτιο, εφόσον έχει περισσότερους από επτά ή τρεις (ανάλογα με την περίπτωση) σταυρούς.Διευκρινίζεται πως, εάν το ψηφοδέλτιο έχει περισσότερους από επτά σταυρούς προτίμησης για το ΔΣ και τρεις για την ΕΕ ή αντίστροφα (περισσότερους από τρεις για την ΕΕ και επτά για το ΔΣ) είναι άκυρο μόνο κατά το ένα μέρος και έγκυρο κατά το άλλο.
 6. Για τη διαλογή των ψηφοδελτίων συντάσσεται πρακτικό από την εφορευτική επιτροπή, στο οποίο γράφονται : 1) ο αριθμός των ψηφισάντων, 2) τα έγκυρα και άκυρα ψηφοδέλτια και 3) τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για το ΔΣ και την ΕΕ με τους σταυρούς που πήραν.
 7. Οι πρώτοι επτά αποτελούν το νέο ΔΣ, όπως επίσης και οι πρώτοι τρεις την ΕΕ. Οι υπόλοιποι θεωρούνται αναπληρωματικοί τους. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην 7ηή 3η(ανάλογα με την περίπτωση) θέση, διενεργείται αμέσως από την εφορευτική επιτροπή κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

 

ΑΡΘΡΟ 16

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΘΗΤΕΙΑ ΔΣ

 1. Το σωματείο διοικείται από επτά (7) τακτικά μέλη, που εκλέγονται για θητεία τριών (3) χρόνων, κατά τη διαδικασία των άρθρων 14 και 15 του παρόντος.Ο Πρόεδρος του ΔΣ εκλέγεται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων μελών κατά την πρώτη συνεδρίασή τους με σκοπό τη συγκρότησή τους σε σώμα. Το ΔΣ, συνεδριάζει υποχρεωτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του.
 2. Τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των θέσεων των μελών του ΔΣ καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα.
 3. Η συνεδρίαση του ΔΣ μπορεί να γίνει και με την χρήση πολυμέσων (videoconference) χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους σε κοινό φυσικό χώρο. Όποιο μέλος του ΔΣ απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις εκπίπτει από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος κατά τη σειρά εκλογής του.
 4. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρασταθούν τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Αποφασίζει με σχετική πλειοψηφία. Εφόσον υπάρχει ισοψηφία, κρίνει η ψήφος του Προέδρου. Στα τηρούμενα πρακτικά καταχωρείται υποχρεωτικά η γνώμη της μειοψηφίας.

ΑΡΘΡΟ 17

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ

 1. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ:εκπροσωπεί το σωματείο σε κάθε αρχή, δικαστική και διοικητική και σε όλες τις σχέσεις του με οποιονδήποτε τρίτο. Επιβλέπει και παρακολουθεί την ακριβή τήρηση του καταστατικού, την εκτέλεση των αποφάσεων που πάρθηκαν από τη ΓΣ και από το ΔΣ. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του ΔΣ, καθορίζοντας μαζί με τον Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη. Επιβλέπει τη διαχείριση του ταμείου, δικαιούται να εγκρίνει δαπάνη ίσαμε το ποσό που θα καθορίζει το ΔΣ. Διακόπτει ή λύει τις συνεδριάσεις, όταν νομίζει πως αυτό επιβάλλεται από τις περιστάσεις και ενεργεί πάντοτε ύστερα από απόφαση του ΔΣ, μπορεί όμως, αν υπάρχει κίνδυνος από την αναβολή για τα συμφέροντα του σωματείου, να ενεργεί και μόνος του με την υποχρέωση κατόπιν να ζητήσει την έγκριση, για την όποια ενέργειά του, του ΔΣ.
 2. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο σε όλη την έκταση των καθηκόντων του. Επί πλέον έργο του είναι : α) με κάθε μέσον ενημέρωση των μελών και των φίλων του σωματείου για τις ενέργειες και την πορεία του σε όλες τις εκδηλώσεις, β) η καλλιέργεια φιλικών σχέσεων με άλλα σωματεία, συναφείς με οργανώσεις και οπαδούς του σωματείου, γ) τη διοργάνωση ομιλιών, διαλέξεων κλπ και δ) την προβολή, γενικά, του σωματείου με κάθε μέσο.
 3. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:διενεργεί την αλληλογραφία του σωματείου, τηρεί τα βιβλία, έγγραφα καθώς και την σφραγίδα του σωματείου και συντάσσει όλα τα έγγραφα, τα οποία και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο. Επίσης επιμελείται για την καλή τήρηση των πρακτικών του ΔΣ, του βιβλίου Μητρώου των μελών του σωματείου και του καταλόγου των ευεργετών και δωρητών του σωματείου, και γενικά, είναι συμπαραστάτης του Προέδρου.
 4. Ο ΤΑΜΙΑΣ:επιμελείται για την ακριβή και ορθή τήρηση των λογιστικών βιβλίων του σωματείου, των διπλότυπων αποδείξεων, με τις οποίες εισπράττονται τα έσοδά του και οι συνδρομές των μελών, φροντίζει για την είσπραξη των οφειλών προς το σύλλογο και διενεργεί όλες τις πληρωμές, βάσει πάντοτε χρηματικών ενταλμάτων, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Στα εντάλματα αυτά πρέπει ν’ αναφέρεται και η ημερομηνία κατά την οποία εγκρίθηκε από το ΔΣ η πληρωμή. Μπορεί να διενεργεί έκτακτες πληρωμές με μόνο τη γραπτή εντολή του Προέδρου αλλά και με την υποχρέωση να ζητήσει την έγκριση του ΔΣ για την πληρωμή στην πρώτη συνεδρίασή του. Τα χρηματικά εντάλματα εισπράξεως υπογράφονται από τον Ταμία για να βεβαιωθεί η είσπραξή τους. Επιμέλεια του Ταμία είναι, επίσης, η υποβολή στο ΔΣ, στο τέλος κάθε τριμηνίας, και τα μέλη, κατά την μέσα σε δύο χρόνια συγκαλούμενη ΓΣ ή οποτεδήποτε ζητηθεί από το ΔΣ κατάσταση του ταμείου. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και έξοδα μαζί με τα δικαιολογητικά παραστατικά έγγραφα. Συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό του σωματείου, υποχρεούται να καταθέσει σε μια τράπεζα της πόλης μας, που θα οριστεί από το ΔΣ, επ’ ονόματι του σωματείου τα χρήματα που εισπράττονται, εκτός από το ποσό, το οποίο θα καθορίσει το ΔΣ για τις όποιες τρέχουσες ανάγκες. Τον Ταμία, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ένα μέλος του ΔΣ που θα διορίζεται απ’ αυτό το ίδιο το ΔΣ. Με απόφαση του νέου ΔΣ αμέσως μετά τις αρχαιρεσίες και μέχρι να ολοκληρωθεί η νομιμοποίηση με την κατάθεση νέων δικαιολογητικών στις συνεργαζόμενες τράπεζες, δύναται να παραταθεί η ισχύς της ειδικής συμφωνίας για την διαχείριση των οικονομικών του σωματείου για τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία των εκλογών.
 5. Ο ΕΦΟΡΑΣ:επιμελείται του υλικού του σωματείου, της φροντίδας του γυμναστηρίου και εν γένει φροντίζει για την υλικοτεχνική υποστήριξη του σωματείου.
 6. Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ παίρνουν μέρος στις συνεδριάσεις, έχοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από την ιδιότητά τους. Είναι, όμως, επιπλέον, υποχρεωμένα ν’ αναλάβουν την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, όπως, πχ, του εφόρου γυμναστηρίων, υλικού (μπορεί να ανατεθούν στο ίδιο μέλος του ΔΣ), αθλητικών τμημάτων (είναι δυνατόν να βοηθηθούν στο έργο τους από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από το ΔΣ) κλπ.

ΑΡΘΡΟ 18 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΣ

 1. Το ΔΣ είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση του σωματείου και τη διαχείριση της περιουσίας του, με εξαίρεση την ακίνητη περιουσία, για την οποία αρμόδια είναι η ΓΣ. Μπορεί να ορίζει ειδικές επιτροπές, από μέλη του ΔΣ ή από απλά μέλη του σωματείου, καθορίζοντας και την έκταση των δικαιωμάτων και καθηκόντων τους, καθώς και το χρόνο διάρκειάς τους. Μπορεί να εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς, που να αφορούν και να ρυθμίζουν την κανονική λειτουργία των αγωνιστικών χώρων, των διαφόρων εγκαταστάσεων και γραφείων του σωματείου, των αθλητικών τμημάτων κλπ. Επίσης, μπορεί να αναθέτει και να εξουσιοδοτεί μέλος τους στην επιχείρηση πράξης από τις υπαγόμενες στην αρμοδιότητά του και δικαιούται, τέλος, να απαλλάξει από τα καθήκοντά του κάθε μέλος του, για τυχόν πράξεις, που αντιβαίνουν προς το καταστατικό και τον σχετικό για τα σωματεία νόμο, με την υποχρέωση, όμως, να συγκαλέσει, μέσα σ’ ένα μήνα ΓΣ, στην οποία θα εκθέσει τους λόγους της απόφασής του αυτής.
 2. Απαγορεύεται στο ΔΣ του σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του ΔΣ, με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους, ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του ΔΣ. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.
 3. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το σωματείο από μέλη του ΔΣ, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
 4. Η ιδιότητα μέλους του ΔΣ είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του ΔΣ, όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣ

 1. Αυτοδικαίως εκπίπτουν από το αξίωμα του τακτικού μέλους του ΔΣ α) όσοι μετέχουν ή αναλαμβάνουν καθήκοντα στη διοίκηση άλλου σωματείου, β) όσοι εμπίπτουν στην περίπτωση των εδαφίων 2 και 3 της παρ. δ του άρθρου 9, καθώς και του εδαφίου 2 της παρ. β του άρθρου 18 του παρόντος και γ) όσοι απουσιάζουν αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του ΔΣ.
 2. Κενές θέσεις συμβούλων που δημιουργήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο πληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους. Αν ο αριθμός των μελών του ΔΣ λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης μειωθεί κάτω των 2/3 και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές, συγκαλείται η ΓΣ για την ανάδειξη νέας διοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 20 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΣ

Το ΔΣ επιβάλλει, με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, στα τακτικά του μέλη: α) την έγγραφη παρατήρηση, β) την αυστηρή γραπτή επίπληξη, γ) την απαγόρευση εισόδου σε γυμναστικούς κλπ χώρους του σωματείου και δ) τη διαγραφή τους από τα μητρώα των μελών του σωματείου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 21

ΘΗΤΕΙΑ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η θητεία της ΕΕ ακολουθεί τη θητεία του ΔΣ. Η εκλεγμένη κατά τη διαδικασία του άρθρου 15 του παρόντος ΕΕ:

α) ελέγχει την οικονομική διαχείριση του σωματείου. Σ’ αυτή την περίπτωση, και εφόσον διαρκεί η θητεία του, το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να θέσει στη διάθεσή της τα όποια παραστατικά έγγραφα, που έχουν σχέση με την οικονομική κατάσταση του σωματείου, β) προκαλεί τη σύγκληση της ΓΣ εφόσον σχηματίσει γνώμη για κακή οικονομική διαχείριση. Το ΔΣ σ’ αυτή την περίπτωση είναι υποχρεωμένο, μέσα σε 15 ημέρες, να συγκαλέσει τη ΓΣ και γ) στο τέλος της θητείας της συντάσσει έκθεση για την οικονομική κατάσταση του σωματείου και τα πεπραγμένα του ΔΣ, την οποία (έκθεση) και υποβάλλει, μαζί με τον ισολογισμό, προς τη ΓΣ για έγκριση.

Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται λογοδοσία απερχομένου ΔΣ και εκλογή νέου, εάν η ΕΕ δεν παρουσιάσει στη ΓΣ την παραπάνω έκθεσή της.

 

ΑΡΘΡΟ 22

 ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 1. Πόροι του σωματείου είναι: α) τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές ή έκτακτες εισφορές των μελών. Το δικαίωμα εγγραφής καθορίζεται σε δέκα (10) ευρώ και η μηνιαία συνδρομή των μελών καθορίζεται σε πέντε (5) ευρώ. Τα παραπάνω ποσά μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση του ΔΣ, β) οι επιχορηγήσεις, κρατικές, δημοτικές ή κοινοτικές, γ) τα ποσά που προέρχονται από τους αγώνες, εορτές, εράνους, συγκεντρώσεις, διαλέξεις κλπ, δ) κληρονομιές υπό την προϋπόθεση πως αφήνονται στο σωματείο «επ’ ωφελεία απογραφής» και ε) κάθε άλλη είσπραξη που προέρχεται από νόμιμη αιτία.
 2. Το σωματείο, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, μπορεί, με απόφαση του ΔΣ, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1999). Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του σωματείου.
 3. Επιτρέπεται στο σωματείο, εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς του, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.
 4. Απαγορεύεται η συστέγαση του σωματείου με εμπορική επιχείρηση.
 5. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες.
 6. Η κατά οποιοδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του σωματείου απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση, αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται εκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες ή η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται το κατά το άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από τη διοίκηση του σωματείου, ύστερα από απόφαση της ΓΣ, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

 

ΑΡΘΡΟ 23

 ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Το σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία: α) Μητρώου Μελών, β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, δ) Εσόδων – Εξόδων, ε) Περιουσιακών Στοιχείων και στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από τον Περιφερειάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

 

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 1. Το σωματείο έχει δική του σφραγίδα που φέρει κυκλικά τις λέξεις «Ηράκλειο Ρυθμός Άθληση»και στο κέντρο περίγραμμα αθλητή σε «κατακόρυφο» με τα αρχικά γράμματα «ΗΡΑ».Η σφραγίδα θα είναι μονόχρωμη, χρώματος μπλε και θα χρησιμοποιείται στην αλληλογραφία του σωματείου και όπου αλλού προβλέπεται.
 2. Επίσης για λόγους πρακτικούς δημιουργείται σφραγίδα με τα στοιχεία του σωματείου, ήτοι επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ.

 

ΑΡΘΡΟ 25

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ

 1. Το σωματείο διαλύεται είτε με δικαστική απόφαση, με πρωτοβουλία της εποπτεύουσας αρχής, είτε με απόφαση της ΓΣ κατά την οποία απαιτείται η παρουσία των 3/4 των μελών του και απόφαση με πλειοψηφία του αυτού ποσοστού των παρόντων και ταμειακά εντάξει μελών.
 2. Και στις δύο περιπτώσεις όλα τα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου περιέρχονται, μετά την εκκαθάριση, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.

 

ΑΡΘΡΟ 26

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του ΑΚ, δηλαδή, εφόσον παρίσταται το ½ των μελών και υπάρχει πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

 

ΑΡΘΡΟ 27

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι επτά (27) άρθρα εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και ψηφίστηκε ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου, την 6ηΙουλίου 2019 στο Δήμο Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, για κάθε θέμα δε που δεν ρυθμίζεται με το παρόν ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με το Ν.4603/2019 και του Αστικού Κώδικα.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply